Közérdekű adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Adásztevel Község Önkormányzata

8561 Adásztevel, Árpád utca 64.

Tel./Fax: 06-89/354-759

E-mail: adasztevel@adasztevel.hu


Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal

8561 Adásztevel, Árpád utca 64.

Tel./Fax: 06-89/354-759

E-mail: adasztevel@adasztevel.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti felépítés

Polgármester:

Fodor Béla

Alpolgármester:

Somogyi Lászlóné

Képviselők:

Major Zsolt

Németh József

Szalai Péter

Jegyző:

Terelmes-Papp Judit

Ügyintézők:

Ügyintéző neve, tisztsége Feladatok
Terelmes-Papp Judit jegyző - szabálysértési feladatok
- gyámhatósági feladatok
- testületi ülésekkel kapcsolatos előterjesztések
- I. fokú építési hatósági feladatok
- belső ellenőrzési feladatok
Németh Anett vezető-tanácsos - adóügyi feladatok,
- pénzügyi feladatok,
- pénztárosi feladatok,
- munkaügyi feladatok,
- népesség nyilvántartási feladatok,
- egyéb igazgatási feladatok
Obermayer Józsefné igazgatási főelőadó - pénzügyi igazgatás
Rozs Józsefné igazgatási főmunkatárs - szociális igazgatás
- egyéb igazgatási feladatok
- pénzügyi igazgatás
- a hagyaték
- földügyek (kifüggesztések)
- közalapítvánnyal kapcsolatos feladatok
Kardos Anett előadó - anyakönyvi igazgatás
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Polgármester:

Fodor Béla Tel.: E-mail: adasztevel@adasztevel.hu
 

Jegyző:

Terelmes-Papp Judit Tel.: 30/487-9083 E-mail: adasztevel@adasztevel.hu
 
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, és az ügyfélfogadási rend

Polgármester:

Fodor Béla
Tel.: E-mail: adasztevel@adasztevel.hu
Ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:  
Szerda:  
Csütörtök:  

Jegyző:

Terelmes-Papp Judit
Tel.: 30/487-9083 E-mail: adasztevel@adasztevel.hu
Ügyfélfogadását ügyfélfogadási időben tartja.

Ügyintézők ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: Ügyfélfogadás szünetel
Kedd: 8.00 - 12.00; 12.30 - 15.30
Szerda: 8.00 - 12.00; 12.30 - 15.30
Csütörtök: Ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8.00 - 12.00
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Polgármester: Fodor Béla  
Alpolgármester: Somogyi Lászlóné  
Képviselők: Major Zsolt  
Németh József  
Szalai Péter  
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
Megnevezése: Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 8561 Adásztevel, Árpád utca 64.
Vezetője: Terelmes-Papp Judit jegyző
Telefon, fax: 06-89/354-759
Elektronikus levélcím: adasztevel@adasztevel.hu
Honlap: www.adasztevel.hu
Ügyfélfogadási rend: Hétfő: Ügyfélfogadás szünetel
  Kedd:  8.00 - 12.00; 12.30 - 15.30
  Szerda: 10.00 - 12.00; 12.30 - 15.30
  Csütörtök: Ügyfélfogadás szünetel
  Péntek:  8.00 - 12.00

 
Megnevezése: Adászteveli Óvoda
Székhelye: 8561 Adásztevel, Árpád u. 95.
Vezetője: Hegedűsné Patyi Edina óvodavezető
Telefon: 06-89/354-809
Elektronikus levélcím: ateveliovi@freemail.hu
Ügyfélszolgálat: hétfő-péntek: 7.30-16.00
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai
Megnevezése:

Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány

Jogállása: Közalapítvány - A közalapítvány közfeladatot ellátó, közhasznú szervezet
Az alapítók neve: Adásztevel Község Önkormányzat
Alapító okirat bejegyzése: Pk. 60137/2004/4.
Székhelye: 8561 Adásztevel, Árpád u. 22.
Adószáma: 18937882-1-19
Bankszámlaszáma: xxx
Kuratórium elnöke: Ékesné Gáspár Dóra
Címe: 8561 Adásztevel, József Attila u. 32.
Telefon: -
Elektronikus levélcím: -
Kuratórium tagjai: Juhászné Stankovics Edit (alelnök)
Péter Zoltán
8561 Adásztevel, József Attila u. 38.
8561 Adásztevel, Árpád u. 77.
A közalapítvány célja: Családi, egészségi, szociális és egyéb körülményei miatt hátrányos helyzetbe került adászteveli fiatalkorúak életkörülményei javításának, tanulási lehetősége megteremtésének, életpályája elindításának elősegítése, támogatása.
Az Adászteveli Általános Iskola és Óvoda oktatási, táborozási, sport, valamint egyéb tevékenységének támogatása.
Az alapítványi cél megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, befektetése, tőkésítés útján történő gyarapítása.
Dokumentumok: Alapító okirat
Pályázatok: Közösségi célú eszközbeszerzés 2013.

 
Megnevezése:

Adászteveli Idősek Otthonáért Közalapítvány

Jogállása: Közalapítvány - A közalapítvány közfeladatot ellátó, kiemelten közhasznú szervezet
Az alapítók neve: Adásztevel Község Önkormányzat
Alapító okirat bejegyzése: Pk. 60308/1995/2.
Székhelye: 8561 Adásztevel, Árpád u. 22.
Adószáma: 18920965-1-19
Bankszámlaszáma: xxx
Kuratórium elnöke: Somogyi Edit
Címe: 8561 Adásztevel, Árpád u. 42.
Telefon: 06-89/354-737
Elektronikus levélcím: -
Kuratórium tagjai: Czere Zoltán
Bódai Tibor
Böröczkyné Takács Rita
Somogyi Lászlóné
8561 Adásztevel, Petőfi u. 11.
8561 Adásztevel, József A. u. 29.
8561 Adásztevel, Kossuth u. 2.
8561 Adásztevel, Kossuth u. 44.
A közalapítvány célja: Az Adásztevel Község Önkormányzata által fenntartott Hetes Szállást Biztosító Idősek Klubja folyamatos működtetéséhez anyagi hozzájárulás biztosítása.
A Klub működési feltételeinek javítása, korszerűsítése, felújítása, férőhelybővítés esetén a bővítés költségeinek finanszírozása.
Valamint Adásztevel településen élő idős emberek erkölcsi, társadalmi, anyagi megbecsülésének elősegítése, számukra rendezvények szervezése, tartása, más szervek által megrendezendő események támogatása pénzbeni és természetbeni formában.
Dokumentumok: Alapító okirat
8/A. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
10. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Veszprém Megyei Kormányhivatal

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Tel: 88/579-300

E-mail: torvenyesseg@vemkh.gov.hu

II. Tevékenységre működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege
  • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
  • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
  • 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
  • 1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
  • 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
  • 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
  • Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete Adásztevel Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Hivatkozás: Nyilvántartások

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
9. Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
10. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
11. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
12. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések